wysokosciowe | e-blogi.pl
_blog wysokosciowe
Szkolenie wysokościowe 2013-02-27

Pojęcie „praca wykonywana na wysokościach” kojarzy się z pracami prowadzonymi na dachach budynków. Nie wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że pracą na wysokościach jest praca wykonywana na powierzchni znajdującej się na wysokości co najmniej jednego metra nad poziomem podłogi lub ziemi. Tak więc wchodząc na parapet w trakcie mycia okien, czy też na drabinę lub krzesło w trakcie innych prac, wykonujemy pracę na wysokości.
A to zobowiązuje. Z jednej strony, do zachowania szczególnej ostrożności, z drugiej strony – do zapewnienia odpowiednich do rodzaju wykonywanych prac środków ochrony indywidualnej. Szczególne wytyczne, którym powinien podporządkować się szef zatrudniający pracowników przy pracach nadziemnych, wynikają z rozporządzenia MpiPS
z 26 września 1997 roku w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy,
z późn. zmianami (tekst jednolity Dz.U. z 2003 r. nr. 169, poz.1650).Do prac na wysokościach nie będzie zaliczona praca na powierzchni, która jest osłonięta ze wszystkich stron do wysokości co najmniej 1,5 m pełnymi ścianami lub też ścianami oszklonymi oraz wyposażona w inne konstrukcje lub urządzenia chroniące pracownika przed upadkiem z wysokości.


ustawa o odpadach 2013-02-22

USTAWA z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach1), 2), 3)Art. 45. 1. Z obowiązku uzyskania odpowiednio zezwolenia na zbieranie odpadów lub zezwolenia na przetwarzanie

odpadów zwalnia się:

1) podmiot prowadzący działalność inną niż działalność gospodarcza w zakresie gospodarowania odpadami, który zbiera

odpady opakowaniowe i odpady w postaci zużytych artykułów konsumpcyjnych, w tym zbieranie leków i opakowań po

lekach przez apteki, przyjmowanie zużytych artykułów konsumpcyjnych w sklepach, systemy zbierania odpadów

w szkołach, placówkach oświatowo-wychowawczych, urzędach i instytucjach (nieprofesjonalna działalność w zakresie

zbierania odpadów);

2) osobę fizyczną i jednostkę organizacyjną niebędące przedsiębiorcami, wykorzystujące odpady na potrzeby własne,

zgodnie z art. 27 ust. 8;

3) osobę władającą powierzchnią ziemi, na której są stosowane komunalne osady ściekowe w celach, o których mowa

w art. 96 ust. 1 pkt 1–3;

4) podmiot obowiązany do uzyskania pozwolenia zintegrowanego, o którym mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r.

– Prawo ochrony środowiska;

5) posiadacza odpadów prowadzącego działalność w zakresie unieszkodliwiania odpadów przez ich składowanie w składowiskach

podziemnych, który jest obowiązany do uzyskania koncesji na prowadzenie takiej działalności na podstawie

ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze;

6) posiadacza odpadów obowiązanego do uzyskania decyzji zatwierdzającej program gospodarowania odpadami wydobywczymi

lub zezwolenia na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, o których mowa

w ustawie z dnia 10 lipca 2008 r. o odpadach wydobywczych (Dz. U. Nr 138, poz. 865, z późn. zm.8));

7) wytwórcę odpadów, który wytwarzane przez siebie odpady, niebędące odpadami niebezpiecznymi, unieszkodliwia

w miejscu ich wytworzenia zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach wydanych na podstawie ust. 3;

8) posiadacza odpadów, który poddaje odzyskowi odpady zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach wydanych

na podstawie ust. 3;

9) władającego nieruchomością, który zbiera odpady komunalne, wytwarzane na terenie tej nieruchomości;

10) wytwórcę odpadów, który wytwarzane przez siebie odpady zbiera w miejscu ich wytworzenia.

W tym artykule z ustawy jest napisane wprost

Art. 45. 1. Z obowiązku uzyskania odpowiednio zezwolenia na zbieranie odpadów lub zezwolenia na przetwarzanie

odpadów zwalnia się: wytwórcę odpadów, który wytwarzane przez siebie odpady zbiera w miejscu ich wytworzenia.Firma budowlana usuwająca azbest jest wytwórcą odpadów i zbiera je tylko na miejscu wykonywania usługi w związku z powyższym nie musi mieć dodatkowych zezwoleń.Rozmawiałem na ten temat z pracownikami kilku urzędów marszałkowskich z różnych województw i tak samo interpretują tą ustawę.


Szkolenia azbestowe internetem lub pocztą 2013-02-21

ZDOBĄDŹ UPRAWNIENIA AZBESTOWEChcesz zwiększyć dochody swojej Firmy, poszerzyć grupę odbiorców, a może szukasz pracy i chcesz mieć większe szanse itp.Zdobądź UPRAWNIENIA AZBESTOWE za pośrednictwem poczty lub Internetu. Dzięki nim będziesz mógł LEGALNIE zajmować się usuwaniem i konserwacją wyrobów azbestowych.ZALETY- nie tracisz czasu ani pieniędzy na dojazd na szkolenia

- zdobywasz profesjonalne UPRAWNIENIA honorowane na terenie całej Unii Europejskiej

- dostaniesz cały rok darmowych porad z zakresu szkolenia

- dostaniesz certyfikat w języku polskim i ANGIELSKIM

- A WSZYSTKO TAK PROSTO ŻE PROŚCIEJ SIĘ NIE DA

- stan prawny szkolenia STYCZEŃ 2013Zadzwoń: 797433139

Napisz: uprawnienia azbestowe@wp.pl

Strona: www.azbestowe.pl


uprawnienia azbestowe do szkolenia pracowników 2013-02-18

UPRAWNIENIA do szkolenia własnych pracowników


KURS UPRAWNIAJĄCY DO SZKOLENIA WŁASNYCH PRACOWNIKÓW Z ZAKRESU ZABEZPIECZANIA, KONSERWACJI I USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST.
• ◦właściwości ludzkiego mózgu, sposoby zapamiętywania wiedzy
◦typy szkoleń i możliwości jakie są w nich utkwione
◦sposoby zainteresowania uczestników
◦sposoby zmiany nastawienia do przepisów BHP


Szkolenia oferujące przygotowanie dydaktyczne zapewniające właściwą realizację programów szkolenia;
UPRAWNIENIA – szkolenie specjalistyczne


szkolenie azbestowe przez internet lub pocztę 2013-02-05

ZDOBĄDŹ UPRAWNIENIA AZBESTOWEChcesz zwiększyć dochody swojej Firmy, poszerzyć grupę odbiorców, a może szukasz pracy i chcesz mieć większe szanse itp.Zdobądź UPRAWNIENIA AZBESTOWE za pośrednictwem poczty lub Internetu. Dzięki nim będziesz mógł LEGALNIE zajmować się usuwaniem i konserwacją wyrobów azbestowych.ZALETY- nie tracisz czasu ani pieniędzy na dojazd na szkolenia

- zdobywasz profesjonalne UPRAWNIENIA honorowane na terenie całej Unii Europejskiej

- dostaniesz cały rok darmowych porad z zakresu szkolenia

- dostaniesz certyfikat w języku polskim i ANGIELSKIM

- A WSZYSTKO TAK PROSTO ŻE PROŚCIEJ SIĘ NIE DA

- stan prawny szkolenia STYCZEŃ 2013


e-blogi.pl
  e-blogi.pl  [Załóż blog!] rssSubskrybuj blogi
[Zamknij reklamy]