wysokosciowe | e-blogi.pl
_blog wysokosciowe
Was ist Asbest? 2013-09-27

Asbest (altgriech. ἄσβεστος asbestos „unvergänglich“) ist eine Sammelbezeichnung für verschiedene natürlich vorkommende, faserförmige Silikat-Minerale. Die Faser des Magnesioriebeckits oder Krokydoliths aus der Gruppe der Hornblenden (auchBlauasbest genannt) ist bläulich, die Faser des Chrysotils (Serpentingruppe) ist weiß oder grün. Weitere zum Asbest zählende Minerale sind Grunerit (Amosit, Brauner Asbest), Anthophyllit und Aktinolith.
Chrysotil, auch Weißasbest genannt, fand die technisch weitaus breiteste Anwendung, zum größten Teil als Armierungsfaser in Asbestzement.
Asbest wurde auch „Wunderfaser“ genannt, weil er eine große Festigkeit besitzt, hitze- und säurebeständig ist, hervorragend dämmt und die Asbestfasern zu Garnen versponnen und diese verwebt werden können. Mit diesen Voraussetzungen konnte sich Asbest in der Werftindustrie für die Schifffahrt, in der Wärmedämmung, derBauindustrie, der Autoreifenindustrie und für Textilien im Bereich des Arbeitsschutzesund der Filtration durchsetzen. Aufgrund der inzwischen eindeutig festgestellten Gesundheitsgefahren, die von Asbest ausgehen, ist der Einsatz heute in vielenStaaten verboten, unter anderem in der ganzen Europäischen Union (EU) und derSchweiz (seit 1990). Asbest stellt heute primär ein Entsorgungsproblem dar.


Asbest-Schulung 2013-09-24

Melden Sie sich zur stationären Asbest-Schulung 


SCHULUNG, DIE ZUR BESCHÄFTIGUNG MIT DER FRAGE NACH DER SICHERUNG, WARTUNG UND BESEITIGUNG VON ERZEUGNISSEN, DIE ASBEST ENTHALTEN, BERECHTIGT.


 


Die Schulung findet in der polnischen und deutschen Sprache statt.


 


Jeder Teilnehmer erhält für die Teilnahme an der Schulung und die erfolgreich bestandene Prüfung ein Zertifikat in der polnischen, deutschen und englischen Sprache, das AUF DEM GEBIET DER GANZEN EUROPÄISCHEN UNION HONORIERT WIRD


Die Schulung ist gerichtet vor allem an:Um Informationen über die Schulung einzuholen, schreiben Sie an uns eine E-Mail   dariuszfurtacz@op.pl


Rabatte


Bei der Anmeldung von mehr als 5 Personen erhalten Sie einen Rabatt in Höhe von 7%


Bei der Anmeldung von mehr als 10 Personen erhalten Sie einen Rabatt in Höhe von 20%


 


Kosten der Schulung 370 € / Person


Szkolenie azbestowe przez internet lub pocztę 2013-09-17

ZWIĘKSZ KONKURENCYJNOŚĆ SWOJĄ LUB FIRMY NA RYNKU BUDOWLANYM

NOWOŚĆ
MASZ MAŁO CZASU MAMY DLA CIEBIE OFERTĘ -
szkolenie za pośrednictwem internetu lub poczty
…………………………………………………………………………………………

1. SZKOLENIE UPRAWNIAJĄCE DO ZAJMOWANIA SIĘ ZABEZPIECZANIEM, KONSERWACJĄ I USUWANIEM WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST. Szkolenia w zakresie bezpiecznego używania i usuwania przedmiotów zawierających azbest


DLACZEGO WARTO ?


Osoba po ukończeniu takiego szkolenia otrzyma:
Podstawa prawna: rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia Dz U. Nr. 216 poz. 1824 w sprawie zasad bhp przy zabezpieczaniu usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów.Szkolenie azbestowe - program 2013-09-13

Azbestowe – program


Lp. Temat szkolenia

pracodawców i osób kierujących pracownikami


1 Regulacje prawne dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac w kontakcie z azbestem, w tym:

 


  a) przepisy działu dziesiątego Kodeksu pracy oraz aktów wykonawczych dotyczących:

 


  - najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy,

 


  - czynników rakotwórczych w środowisku pracy,

 


  b) przepisy w zakresie stosowania wyrobów zawierających azbest,

 


  c) przepisy dotyczące ochrony i kształtowania środowiska naturalnego, z uwzględnieniem przepisów w zakresie wymagań, jakim powinny   odpowiadać wyroby ze względu na potrzebę ochrony środowiska

 


2,0


2 Zastosowanie azbestu:

 


  a) właściwości azbestu,

 


  b) rodzaje wyrobów (materiałów) mogących zawierać azbest:

 


  - budownictwo (z uwzględnieniem wyrobów azbestowo-cementowych),

 


  - przemysł (z uwzględnieniem materiałów izolacyjnych, uszczelek),

 


  - inne

 


3 Identyfikacja wyrobów i innych materiałów zawierających azbest; metody identyfikacji (pobieranie próbek i ich analiza)

 


4 Przypadki, w których należy zabezpieczyć wyroby z zawartością azbestu, oraz przypadki, w których konieczne jest usuwanie takich wyrobów; ocena stanu technicznego wyrobów i innych materiałów z zawartością azbestu

 


5 Zagrożenia dla zdrowia związane z pracami wykonywanymi w styczności z materiałami zawierającymi azbest i działania profilaktyczne:

 


  a) źródła narażenia na pył azbestowy,

 


  b) oddziaływanie azbestu na zdrowie człowieka:

1,5


  - sposób przenikania azbestu do organizmu,

 


  - wpływ azbestu na stan zdrowia,

 


  c) choroby wywołane oddziaływaniem pyłu z zawartością azbestu,

 


  d) profilaktyka zdrowotna:

 


  - badania lekarskie,

 


  - zmniejszenie czasu ekspozycji na działanie azbestu i liczby narażonych osób,

 


  - kontrola narażenia na działanie pyłu azbestu, w tym dopuszczalne i faktyczne stężenia pyłu azbestu w środowisku pracy oraz potrzeba monitorowania zanieczyszczeń powietrza,

 


  - utrzymywanie stężenia pyłów azbestu na odpowiednio niskim poziomie lub stosowanie  środków ochrony indywidualnej,

 


  e) postępowanie w sytuacjach awaryjnych

 


6 Sprzęt techniczny, narzędzia i wyposażenie stosowane podczas prowadzenia prac związanych z zabezpieczeniem lub usuwaniem wyrobów z zawartością azbestu

 


7 Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania prac w kontakcie z azbestem lub wyrobami zawierającymi azbest, w tym podczas zabezpieczania lub usuwania wyrobów zawierających azbest:

 


  a) prace w kontakcie z azbestem lub wyrobami zawierającymi azbest (podczas zabezpieczania  lub usuwania tych wyrobów):

 


  - właściwa organizacja pracy podczas prowadzenia prac z materiałami zawierającymi azbest (w tym plan prac),

 


  - stosowanie maszyn i sprzętu eliminujących lub ograniczających do minimum wydzielanie się pyłów azbestu (urządzeń odpylających, narzędzi zaopatrzonych w urządzenia odpylające itp.),

3,0


  - izolowanie stref pracy, w których występują pyły azbestu, i ich znakowanie znakami  ostrzegawczymi,

 


  - stosowanie metod pracy i specjalnych środków ostrożności uniemożliwiających lub ograniczających emisję pyłów azbestu do środowiska pracy lub środowiska naturalnego,

 


  b) zabezpieczanie wyrobów zawierających azbest:

 


  - materiały stosowane do zabezpieczania wyrobów i ich wpływ na zdrowie pracowników,

 


  - zasady bezpieczeństwa i higieny pracy związane ze stosowaniem określonych materiałów do zabezpieczania wyrobów zawierających azbest,

 


  c) zasady znakowania wyrobów i innych materiałów zawierających azbest (znajdujących się w  opakowaniach i nieopakowanych),

 


  d) stosowanie odzieży i obuwia roboczego oraz  środków ochrony indywidualnej:

 


  - dobór odpowiednich do cech antropometrycznych użytkownika oraz do poziomu narażenia na pyły azbestu środków

 


ochrony indywidualnej (m.in. ubrań ochronnych, środków ochrony układu  oddechowego), 


  - właściwe używanie środków ochrony układu  oddechowego i ograniczenia w ich stosowaniu,

 


  - środki ostrożności związane ze stosowaniem środków ochrony indywidualnej oraz odzieży   i obuwia roboczego, w szczególności:

 


oczyszczanie i przechowywanie  uniemożliwiające zanieczyszczenie środowiska naturalnego pyłami azbestu, zakaz przechowywania odzieży stosowanej na  stanowisku pracy obok odzieży własnej (domowej), 


  e) utrzymanie porządku i czystości w miejscach  pracy:

 


  - oczyszczanie terenu pracy przy usuwaniu lub zabezpieczaniu wyrobów zawierających azbest z odpadów i pyłów azbestu, wykluczające uwalnianie się pyłów do środowiska pracy  lub środowiska naturalnego; utylizacja odpadów zawierających azbest,

 


  - zasady pakowania i transportu odpadów  zawierających azbest, z uwzględnieniem  ochrony środowiska pracy i środowiska

 


naturalnego przed pyłami azbestu 


8 Zasady higieny osobistej i profilaktyki zdrowotnej związane z pracą w kontakcie z azbestem:

 


  a) zakaz spożywania posiłków, picia napojów i  palenia tytoniu w miejscach wykonywania prac  w kontakcie z pyłem azbestu,

 


  b) utrzymywanie higieny osobistej (kąpiel po  zakończonej pracy, utrzymywanie w czystości  odzieży i obuwia oraz środków ochrony

 


indywidualnej) 


  Razem

6,5*   W godzinach lekcyjnych trwających 45 minut.


Szkolenia azbestowe 2013-09-09

Szkolenie azbestowe stacjonarne lub przez internet i pocztę


ZWIĘKSZ KONKURENCYJNOŚĆ SWOJĄ LUB FIRMY NA RYNKU BUDOWLANYM

NOWOŚĆ
MASZ MAŁO CZASU MAMY DLA CIEBIE OFERTĘ -
szkolenie za pośrednictwem internetu lub poczty
…………………………………………………………………………………………

1. SZKOLENIE UPRAWNIAJĄCE DO ZAJMOWANIA SIĘ ZABEZPIECZANIEM, KONSERWACJĄ I USUWANIEM WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST. Szkolenia w zakresie bezpiecznego używania i usuwania przedmiotów zawierających azbest


DLACZEGO WARTO ?


Osoba po ukończeniu takiego szkolenia otrzyma:
Podstawa prawna: rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia Dz U. Nr. 216 poz. 1824 w sprawie zasad bhp przy zabezpieczaniu usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów.


Kto może wziąć udział w szkoleniu:e-blogi.pl
  e-blogi.pl  [Załóż blog!] rssSubskrybuj blogi
[Zamknij reklamy]